Inversió de model

La teoria de la inversió de models es basa en una interpretació Bayesiana de la relació causa i efecte en un sistema, establint la probabilitat que una resposta coneguda sigui causada per un seguit de fonts suposades. La inversió de models neix en el marc de la geofísica, en l’afany de modelitzar l’interior de la terra a partir de dades sísmiques. L’aplicació de la inversió de models en diversos casos industrials permet donar resposta a dues problemàtiques habituals que solen presentar-se, tant de caire científic com pràctic.

 

D’una banda, el mètode permet la identificació i caracterització de diferents fonts de soroll i la seva contribució a cada punt del camp acústic, permetent així la realització d’intervencions en les fonts primàries que permetin disminuir-lo. D’altra banda, es tracta de tècnica no intrusiva que permet una interferència mínima en el funcionament de la planta estudiada i en un lapse molt raonable de temps.

 

ICR ha desenvolupat eines computacionals pròpies per a l’estudi del problema invers que inclouen tècniques d’optimització, resampling i anàlisi d’estabilitat per assegurar la validesa de les solucions obtingudes.

 

Un cas d’èxit d’aplicació de la tecnologia va consistir en posar a punt una metodologia basada en el problema invers per a un projecte d’investigació contractat per Ferrari Auto. ICR va poder determinar satisfactòriament la contribució dels diferents elements al soroll interior de l’habitacle en el rang de mitja i alta freqüència. La proposta d’ICR va permetre a Ferrari Auto reduir de 30 a 2-3 dies el procés d’obtenció de les potències acústiques de les superfícies interiors de l’habitacle.