Soroll + vibracions (exterior)
En una planta industrial (fabricació de productes, plantes de cogeneració, plantes depuradores, etc.), hi ha activitats sorolloses que es transmeten cap a l’exterior i s’haurien de considerar els següents aspectes:

 

Compliment de la normativa
Normatives del soroll que afecten a l’entorn:
– Normatives estatals (RD 1367/2007).
– Normatives autonòmiques (a Catalunya, Decret 176/2009).
– Normatives municipals.

 

Possibles afectacions

No complir la legislació vigent pot derivar en:
1. Limitacions de l’activitat de la fàbrica en horari nocturn.
2. Tensions amb el veïnat.
3. Retirada dels permisos d’activitat.
4. Possible necessitat de canvi d’emplaçament.

 

ICR a part d’avaluar el nivell de soroll exterior generat per la indústria, també localitza i quantifica les fonts que el generen. Aquesta informació li permet proposar solucions per reduir-lo. El mètode d’ICR aconsegueix minimitzar els costos (les solucions proposades produeixen els mínims canvis possibles) i maximitzar els resultats, sense necessitat de parar la producció de la fàbrica.

 

La solució d’ICR es basa en tres eixos:

 

+Tecnologia
ICR aplica tecnologies pròpies per quantificar el soroll que prové de cada màquina, així com el soroll de l’entorn.

 

+Experiència
És important que els treballadors coneguin el soroll que produeixen les seves activitats.
Descarregar camions a la nit no és una bona idea en general.
Tampoc ho és utilitzar carretilles amb motor dièsel si existeix l’alternativa de fer servir motors elèctrics.
– La instal·lació d’una sortida d’aire pot ser transcendent, així com ho pot ser l’emplaçament d’una porta.
– En alguns casos es poden utilitzar solucions fàcils i mòbils que són més eficients que les grans instal·lacions.
Una cabina acústica sovint no és una solució ja que per facilitar la feina els treballadors poden deixar les portes obertes. En definitiva: tecnologia, imaginació, experiència i formació caminen conjuntament a les intervencions d’ICR.

 

+Formació
Coneixent la importància del soroll potser es destinarien més esforços per millorar.

 

Beneficis
1. Permet complir la legislació vigent, evitant sobrecostos i parades de producció.
2. Fa possible la integració sostenible de la indústria en el medi ambient.
3. Evita tensions amb el veïnatge que tot sovint compliquen l’objectiu bàsic de la indústria, és a dir, la producció.

 

Casos d’èxit

+ Aga Tolouse
+ Funcosa