Anàlisi Modal

La missió d’ICR està basada tant en el control acústic i de vibracions com en el manteniment predictiu de maquinària a partir de l’estudi de la seva resposta dinàmica en funcionament.

 

En molts casos, és d’especial interès tenir un coneixement exhaustiu de les propietats dinàmiques d’un sistema per proposar solucions que millorin el seu rendiment, redueixin els seus costos de manteniment, augmentin la seva fiabilitat o, en general, dotin al sistema de major robustesa.

 

L’anàlisi Modal permet determinar les característiques de resposta dinàmica d’un sistema davant d’una excitació qualsevol. Mitjançant la determinació del model modal de l’estructura (freqüències naturals, Amortiments i deformades modals), pot, llavors, predir la resposta del conjunt estudiat davant de qualsevol sol·licitació imposada a partir de les contribucions a la resposta de cada manera pròpia.

 

ICR realitza estudis modals numèrics mitjançant FEM, i experimentals, mitjançant anàlisi modal experimental, EMA, i l’anàlisi modal operacional, OMA. Els procediments experimentals resulten especialment útils per a la determinació de la resposta dinàmica de sistemes mecànics en condicions reals de funcionament, per exemple aerogeneradors, material ferroviari rodant o maquinària industrial.

 

El coneixement exhaustiu de les característiques modals d’un sistema permet realitzar una intervenció orientada a algun dels modes de resposta preponderants del sistema per controlar el nivell de vibracions globals d’una forma eficient.