ATPA-Advanced Transfer Path Analysis

ICR ha desenvolupat el mètode Advanced Transfer Path Analysis (ATPA) o Mètode d’anàlisi de vies de transmissió. Aquest anàlisi estableix les relacions de connectivitat entre els diferents subsistemes d’una xarxa que representa un determinat model físic a analitzar. Per exemple, amb l’implementació d’aquest mètode, podem a partir de la vibració de cada superfície de l’habitacle d’un vehicle (subsistema), determinar la seva contribució al soroll interior percebut pel passatger.

 

Esquema de funcionament mètode ATPA

Així mateix, el mètode permet obtenir la contribució de cada subsistema com un element desacoblat de la resta del conjunt. Aquesta aproximació és equivalent a considerar que la resta de subsistemes estan bloquejats. I que, només l’element en estudi contribueix al soroll rebut a l’habitacle.

 

L’aplicació del mètode permet preveure quins són els elements que més contribueixen al soroll en el subsistema receptor (ex. un micròfon a l’interior del vehicle assajat). I, poder així, prioritzar les intervencions sobre components particulars per augmentar el nivell de confort acústic. El mètode pot també aplicar-se per tal d’avaluar la contribució individual de cada subsistema a la vibració mecànica total rebuda en una posició d’interès.

 

L’anàlisi ATPA presenta l’informació aportant respostes numèriques de quins són els canvis necessaris d’incorporar al producte per reduir el nivell total de soroll. Conèixer el soroll emès per cada component permet avaluar l’efecte de qualsevol canvi en el conjunt del fenomen vibro-acústic.

 

 

ATPA EN EL FUTUR

Actualment, la recerca en l’anàlisis de vies de transmissió inclou vessants tant en l’àmbit teòric com experimental. Alguns dels recents desenvolupaments teòrics inclouen la millora dels sistemes de resolució d’equacions mitjançant regularització i resampling o l’aprofundiment en el coneixement de sistemes mecànics no lineals. En l’àmbit experimental, la tendència és optimitzar mètodes de mesura, desenvolupar adaptacions específiques del mètode a casuístiques diverses o flexibilitzar la tècnica per al seu ús amb adquisicions operacionals.