R+D

ICR dedica gran part dels seus esforços a la recerca i el desenvolupament de nous mètodes predictius amb la finalitat de disposar sempre de les eines adequades per solucionar qualsevol problema que es plantegi, ja sigui a nivell experimental com a teòric.

 

La participació en projectes europeus i nacionals forma part habitual del seu treball.

 

ICR destaca per haver fet importants avanços en el camp de l’Anàlisi de Vies de Transmissió de soroll i vibracions, en l’aplicació de Mètodes d’Inversió de Model a problemes d’acústica industrial, en l’estudi de vibracions en els aerogeneradors mitjançant l’Análisi Modal Operacional (OMA) i en el desenvolupament de mètodes numèrics per a càlculs d’aeroacústica computacional. A més, també realitza programari implementant els mètodes desenvolupats.

 

Alguns d’aquests avanços es veuen reflectits en la publicació d’articles en les més prestigioses revistes científiques del sector (p. ex. Journal of Sound and Vibration, Applied Acoustics, Journal of Computational Acoustics, etc.) i realitzant presentacions en congressos d’àmbit internacional (p. ex. Internoise, ICSV, etc.).

 

LÍNIES DE RECERCA

+ Projecte NHOA subvencionat per ACC10 (FEDER 2015-2017)
+ Aïllament acústic de sistemes complexos
+ Barreres acústiques amb materials reciclatss
+ Detecció de blocatges en conductes
+ Vibració de plaques: Mètodes computacionals i analítics. Transferències globals i directes
+ Soroll interior degut a l'excitació aerodinàmica en trens d'alta velocitat
+ Fluidodinàmica Computacional (CFD) i Aeroacústica Computacional (CAA)
+ Aplicacions industrials de la teoria del problema invers
+ Análisi de vies de transmissió del soroll i les vibracions
+ Llistat de projectes d'investigació de financiació pública i privada
+ Fotografia acústica

ARTICLES CONFERÈNCIES

INFORMES TÈCNICS

ARTICLES REVISTES