dBKAisla

Què és dBKAisla?

 

dBKAisla és el programa de càlcul d’aïllament acústic desenvolupat per ICR. És capaç de calcular fàcilment l’aïllament de parets simples, múltiples (dobles, triples,…) i mixtes (paret amb finestres, porta amb visor, etc.) en funció de les seves propietats físiques. La versatilitat de l’aplicació es veu millorada gràcies a la possibilitat de predir a partir de l’aïllament acústic calculat de panells individuals, l’aïllament acústic global entre dos espais segons el mètode detallat de la UNE-EN 12354, tal com ho especifica el DB HR del Codi Tècnic de l’Edificació. Per tot això, s’agreguen noves combinacions de recintes constantment.

 

Avantatges

 

1. És l’ÚNIC programa amb doble possibilitat de càlcul: permet fer una predicció d’aïllament acústic, però també, calcular d’acord amb la formulació del Codi Tècnic de l’Edificació.
2. La base de dades és flexible, i amb això ofereix diverses opcions: Introduir materials a partir d’una base de dades genèrica. Afegir al càlcul solucions constructives procedents de fabricants del sector. Editar nous materials de manera que l’usuari pugui adaptar i personalitzar el seu programa.
3. Calcula fàcilment l’aïllament d’elements SIMPLES, MÚLTIPLES (dobles, triples, etc.) i MIXTES (parets amb finestres, porta amb visor, etc.).
4. Genera informes basats en la norma ISO-10140.
5. Elabora fitxes justificatives del compliment dels valors límits d’aïllament acústic segons el DB-HR del CTE.
6. És multilingüe.
7. És un programa totalment accessible ja que la seva diligència és molt senzilla.

 

Funcions

 

CALCULI FÀCILMENT AÏLLAMENTS SIMPLES I MÚLTIPLES

 

El programa mostra com a resultat les corbes d’aïllament en funció de la freqüència, els valors globals de l’aïllament al soroll rosa en dBA i l’índex d’aïllament Rw (C; Ctr) segons la norma ISO 717-1. Els resultats són el millor avalador d’aquest programa ja que després d’un projecte conjunt de validació amb el LGAI Technological Center, es va obtenir una diferència màxima entre els valors previstos i els mesurats en laboratori inferior als 3dBA.

La senzillesa de la nova interfície amb l’usuari el converteix, de forma gairebé intuïtiva, en una eina imprescindible i eficient per resoldre problemes de transmissió del soroll. Utilitzant dBKAisla és possible aportar solucions a problemes concrets de tot tipus de paràmetres.

La Base de Dades disposa d’una àmplia col·lecció de característiques acústiques dels materials genèrics més típics de la construcció i indústria, així com dels aïllaments (R ‘) mesurats en els millors laboratoris del món. D’altra banda, regularment s’afegeixen al càlcul solucions constructives procedents dels fabricants més importants del sector

 

CÀLCULS DETALLATS SEGONS UNE EN 12354 TAL COM RECOMANA EL DB-HR DEL CTE

 

El programa permet la creació de complets informes basats en el format especificat per la norma ISO-10140 on es recull la informació utilitzada durant tota la sessió de treball.

També porta incorporades fitxes justificatives al final del càlcul, perquè l’usuari determini i redacti si hi ha compliment o no de la normativa actual DB-HR del CTE.