Vibroacústica computacional
Per reduir costos, temps i molèsties i alhora aconseguir un valor afegit respecte a la competència és necessari realitzar prevenció de l’impacte acústic ambiental o les vibracions que pugui generar una màquina, una carretera, una indústria o un aerogenerador abans de la seva fabricació, instal·lació o durant el procés de disseny del sistema.

 

Per a això, fa falta conèixer detalladament les particularitats del sistema. Per aquest motiu, ICR modela la fenomenologia acústica i vibratòria mitjançant mètodes numèrics seleccionant quin mètode és l’òptim per a cada rang de freqüències a estudiar (FEM, BEM, Rajos, SIGUI, …). Els resultats numèrics es comparen amb mesures ambientals in situ d’impacte ambiental (de soroll i/o vibracions) per ajustar de manera precisa el model numèric a les condicions mesurades sobre la situació (indústria, infraestructura ferroviària o viària i/o  parc eòlic) que pretén estudiar-se. Moltes vegades, en tractar-se d’un procés previ a la fabricació o instal·lació de l’equip en camp, s’utilitzen mesures experimentals sobre models de característiques similars.

 

El model numèric ajustat permet aleshores obtenir prediccions sobre els nivells vibratoris i/o acústics en operació amb el que pot avaluar-se el compliment dels requisits desitjats o bé, per contra, si es requereix d’un redisseny alternatiu sobre el sistema.