Projecte NHOA cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020

Projecte NHOA cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020

Vam acabar el projecte Nucli amb l’expedient número RD15-1-0083 corresponent al projecte Nous horitzons per als outputs del ATPA (NHOA), dins el marc del programa operatiu FEDER (Fons europeu de desarrollo regional).

L’objectiu del projecte era donar més valor a l’aplicació del mètode de diagnosi vibroacústic ATPA per aumentar la competitivitat del seu mètode i diferenciar-se de la competència per la tecnologia,  per a  preservar la posició d’ICR en un mercat  que s’està abordant per grans empreses internacionals  com Siemens i Bruel & Kjaer . El repte consistia en la consecució de tres objectius principals:

Obtenir els factors d’acoblament SEA entre subsistemes (dades requerides per a implementar models numèrics) a partir dels assajos ATPA.

Obtenir el graf del model complet que visualitzi la transmissió d’energia vibratòria i acústica en el vagó de tren.

-Obtenir auralitzacions a partir dels resultats numèrics del ATPA: és a dir, que l’usuari pugui escoltar la contribució al soroll de cada part que intervé en el problema de soroll. Això permet jutjar la molèstia des de un punt de vista perceptiu.

Per a la consecució d’aquests objectius es proposa inicialment una etapa de recerca transversal en la que s’obtingui un model físic i un model numèric d’un espai vibroacústic.

Aquests dos models correlats serviran de suport a la consecució dels tres objectius principals del projecte.

L’ajuda rebuda està programada en l’eix prioritari 1, “Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat”, objectiu específic OE 1.2.2, “Transferència i difusió de tecnologia i cooperació entre empreses i universitats o altres centres de recerca”, línia d’actuació “Projectes col.laboratius de R+D+i” del marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020” i categoria d’intervenció

Subvenció

Tags: FEDER, NHOA