Projecte 8: Estudi AUSA Dumper&Forklifts

L’empresa AUSA, fabricant de vehicles industrials compactes per al moviment de materials i manteniment viari, que opera en el mercat global, va contactar amb ICR l’any 2000 per a realitzar diversos estudis de caracterització acústica de dos dels seus vehicles: un carretó elevador model C150H i un dúmper del model D350AHG.

 

Entre els estudis realitzats es trobaven, l’anàlisi de vies de transmissió de soroll i vibracions del vehicle, que es va aplicar en tots dos models de vehicle, i la caracterització vibratòria del motor i el disseny d’un silenciador acústic per al tub d’escapament, estudis aplicats únicament en el model C150H.

 

La tecnologia utilitzada per a l’anàlisi de les vies de transmissió vibro-acústiques va ser el mètode ATPA, desenvolupat per ICR, que va permetre determinar les diferents contribucions, tant per via aèria com estructural, del soroll rebut en la posició del conductor i en altres punts al voltant del vehicle. L’aplicació del mètode va permetre conèixer quant soroll procedia directament de la vibració dels diferents elements de la carrosseria i quant per via aèria. L’objectiu d’aquest estudi era tant el de disminuir el nivell de pressió sonora en els punts definits, com el de determinar les modificacions necessàries a realitzar en el vehicle per a aconseguir la reducció esperada.

 

Per a la caracterització vibratòria del motor es van aplicar el mètode de les mobilitats i del descriptor de la font. L’aplicació del mètode de les Mobilitats va permetre conèixer la potència vibratòria transmesa pel motor al vehicle, a través dels punts de subjecció motor-carrosseria. D’altra banda, el mètode anomenat Descriptor de la Font, va permetre estudiar com es modificava la potència transmesa pel motor a la carrosseria a través dels suports elàstics, quan aquests últims es modificaven. L’estudi també va proporcionar la capacitat de poder predir quina seria la potència vibratòria que transmetria el motor, juntament amb els suports elàstics, a un receptor diferent, és a dir, en una carrosseria diferent. L’estudi es va realitzar en un vehicle C150H, que presentava una excessiva vibració quan treballava en ralentí, pel fet que la bomba hidràulica que mou les forquilles, entrava en funcionament. L’entrada en funcionament d’aquesta bomba provocava una reducció de les voltes del motor, traduint-se en un augment de la vibració de la carrosseria. Aplicant el mètode de les Mobilitats i del Descriptor de la Font es va poder trobar una solució per a reduir aquests nivells de vibració.

 

El disseny d’un nou silenciador acústic per al tub d’escapament del vehicle va contribuir també a la reducció del soroll emès.

 

Tags: #25yearsICR