Projecte 12: Projecte d’investigació en el sector de la construcció – VITRASO

Els que coneixeu la trajectòria de ICR sabreu que sempre estem en constant evolució i creixement tecnològic. En els projectes de recerca trobem una font de coneixement que ens proporciona la possibilitat de ser més competitius i créixer empresarialment.

 

Aquest és el cas del projecte d’investigació VITRASO, realitzat l’any 2009.

 

El projecte parteix de la necessitat de millorar i desenvolupar mètodes experimentals i de càlcul numèric per a l’anàlisi i predicció de les vies de transmissió del soroll i vibracions en el sector de l’edificació. Per una banda, aquests mètodes permetrien identificar i quantificar problemes d’aïllament acústic existents en edificis ja construïts, i per l’altra, millorar les prediccions de la transmissió vibro-acústica entre recintes en la fase de disseny d’edificis de nova construcció, fent possible dissenys més òptims.

 

ICR va participar en el projecte conjuntament amb diferents entitats com són el LGAI (APPLUS technological center), La Salle Enginyeria (Universitat Ramon Llull), Servià Cantó, S.A. , FCC (Fomento de Construcciones y Contratas) i el Centre Tecnològic de la Construcció (Imat).

 

ICR va definir i participar activament en els protocols de mesura als diferents assaigs duts a terme a les Cambres de Transmissió de les instal·lacions d’APPLUS per tal de localitzar i quantificar les vies de transmissió principals i secundàries, reals, entre el recinte emissor i el recinte receptor en diferents configuracions, i així poder-los contrastar amb els resultats obtinguts dels models de càlcul.

 

En aquest projecte, es varen utilitzar mètodes de càlcul  de tipus SEA (Statistical Energy Analysis), incorporant mètodes híbrids pel rang de mitja freqüència, i amb elements finits i elements de contorn (BEM-FEM), i elements finits (FEM) a baixa freqüència. També es varen realitzar prediccions d’aïllament acústic, incloent l’anàlisi de les vies de transmissió laterals segons la norma UNE-EN12354, fent servir el software propi de càlcul d’aïllament dBKAisla.

 

Finalment, es van aplicar tant els mètodes de càlcul com els experimentals, extrets del projecte, en una aplicació real de dues obres, concretament en un habitatge particular i una escola, donant com a resultat una adaptació de la metodologia al sector de la edificació exitosa.

 

 

Tags: #25yearsICR