Projecte 9: I+D en trens – META-X I META-W (2001-2006)

 

La multinacional francesa Alstom Transport, va confiar en el bagatge tecnològic de ICR, l’any 2001, per a la realització d’un projecte d’I+D amb l’objectiu de dissenyar una metodologia i desenvolupar una eina avançada per a la caracterització vibro-acústica d’un tren.

 

Aquest projecte, que va durar 5 anys, es va desenvolupar en dues fases: la fase META-X i la META-W respectivament.

 

La primera fase de l’estudi, el projecte META-X, es va dur a terme entre els anys 2001 i 2004. L’objectiu d’aquesta fase inicial era el de proporcionar un procediment de mesura que fos capaç d’identificar i quantificar les contribucions vibro-acústiques dels diferents subsistemes del tren a l’interior i a l’exterior, així com les diferents vies de transmissió existents. Per això, es van realitzar mesures experimentals en diferents trens, a Anglaterra i a Alemanya. També es van desenvolupar diferents procediments d’assaig per a poder separar i quantificar el soroll d’origen aeri i el d’origen estructural.

 

El procediment desenvolupat s’aplicava en dues fases: la primera fase amb el vehicle parat, per a caracteritzar l’estructura física, utilitzant el mètode de les vies de transmissió GTDT (Global Transfer Direct Transfer); i la segona fase amb el vehicle en funcionament normal, per a quantificar les diferents contribucions de cada part del tren al soroll total, a partir de l’anàlisi de les vibracions i els sorolls mesurats en cada subsistema. Aquest mètode de caracterització és el conegut mètode ATPA (Advanced Transfer Path Analysis), desenvolupat per ICR.

 

Aquests procediments permetrien al client optimitzar costos, ja que els protocols de mesurament resultants oferien al client uns mesuraments ràpids i eficaços.

 

Per a finalitzar el projecte, ICR va crear un programa a mida, anomenada VARSA, per a l’organització i maneig de les dades obtingudes durant les mesures, que permetria al client l’anàlisi i el processament de dades per a l’obtenció de resultats.

 

Una vegada finalitzada la primera fase, es va iniciar el projecte META-W, que va permetre el desenvolupament d’una nova metodologia de diagnòstic i previsió vibro-acústica, que preveia uns resultats molt superiors al mètode inicial META-X o a qualsevol altre mètode en ús en aquest moment.

 

El projecte META-W pretenia aconseguir els mateixos resultats que en el projecte META-X, però sense la necessitat de realitzar el mesurament inicial amb el vehicle parat. Això permetria estalviar un mínim del 70% del temps d’assaig, que, valorat en termes de dies de treball i temps d’immobilització d’un tren complet, té una importància econòmica molt notable per al client.

 

Un altre dels objectius del projecte META-W va ser l’adaptació del programari VARSA (implementat en el projecte META-X) a la nova plataforma TestLab, substituta de CADA-X, implementant així la nova eina de post-procés VARSALAB.

 

Gràcies a la recerca desenvolupada en el projecte META-W, es va desenvolupar un nou mètode d’anàlisi de les vies de transmissió, que també va ser inclòs en la nova eina de post-procés VARSALAB.

 

El projecte META-X i META-W són un exemple més de la capacitat tècnica diferenciadora i altament focalitzada en el client de ICR, fent possible la provisió de solucions de gran valor afegit a les seves necessitats específiques.

Tags: #25yearsICR