Projecte 13: Projecte d’investigació en el sector eòlic – InVent (2011 – 2012)

L’any 2009 l’empresa Ecotecnia Energías Renovables (actualment GE) va confiar en ICR per a desenvolupar un projecte de recerca per automatitzar el procés d’anàlisi dels modes de vibració dels seus aerogeneradors, aplicant la tecnología OMA (Operational Modal Analysis). Aquest treball es va desenvolupar dins del marc d’un projecte d’investigació, finançat per ACCIÓ, denominat “Projecte InVent”.

 

Ecotecnia estava interessada en la utilització de tècniques d’identificació de les respostes vibratòries dels aerogeneradors, per tal de poder obtenir models numèrics fiables i ser capaços de preveure la resposta real durant el seu funcionament. És a dir, volien definir una metodologia per tal de determinar els modes propis dels aerogeneradors de forma automatitzada, a partir de mesures reals realitzades en aerogeneradors en mode operacional, i poder així optimitzar el disseny de futurs prototips.

 

ICR es va encarregar de dissenyar i definir el protocol per a la realització de l’anàlisi modal operacional, concretament en dos prototips d’aerogeneradors: el ECO100 i el ECO110. Dins de la definició dels protocols de mesures per a la realització de l’anàlisi modal operacional, es va implementar un software específic que incorporava la possibilitat d’automatitzar el procés de l’OMA a partir de registres temporals a diferents velocitats de vent, generant de forma automàtica diagrames d’evolució de les freqüències pròpies de l’aerogenerador, en funció de la velocitat del vent. Aquest software es va realitzar exclusivament a mida del client.

 

Un cop validada i comprovada la funcionalitat del software per a realitzar càlculs segons la tecnologia OMA (Operational Modal Analysis) es va implementar una extensió per a la aplicació del mètode ODS (Operational Deflection Mode) en aerogeneradors. Aquesta integració al software InVent va permetre poder realitzar càlculs en el domini temporal i freqüencial, així com visualitzar amb animacions el comportament dels modes.

 

Finalment, un cop definit el procediment de realització de l’anàlisi modal i implementats els protocols de validació, es va realitzar una curs a mida per a la formació de l’equip d’enginyers de Ecotecnia en els protocols implementats i en l’ús del software.

 

 

Tags: #25yearsICR